Szto Ci chodzi po głowie?
       Zaloguj się lub załóż konto
Szto.pl Jest to polska strona internetowa będąca zbiorem grafik, tekstów oraz filmów, przeważnie o tematyce humorystycznej. Jest to serwis typu web 2.0, a więc umożliwia użytkownikom dodawanie tam własnych treści, a także ocenianie ich. Jest to portal społecznościowy, dzięki któremu możesz się odprężyć, znajdziesz tutaj dużo wrażeń między innymi śmieszne zdjęcia, zabawne dowcipy, niesamowite filmy. Na tej stronie nie zabraknie humoru. Pewnie zastanawiacie się skąd nazwa „szto”? Jasne macie rację! Zaczerpnęliśmy pomysł z Rosji, na tej stronie znajdziecie ogromną ilość zabawnych sytuacji, które dzieją się u naszych sąsiadów Rosjan. Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu, ponadto wszystkie nowe posty utworzone przez zarejestrowanych użytkowników serwisu trafiają do tzw. poczekalni. Tam inni użytkownicy dokonują wstępnej selekcji, oceniając prace. Początkowo te posty, które zostały najlepiej oceniane, trafiały automatycznie na główną. Obecnie moderatorzy sami wybierają obrazki z poczekalni, czasem najlepiej ocenione, a czasami te, które im się spodobają. Jeśli praca została nisko oceniona, jest przenoszona do archiwum, które grupuje też inne archiwalne zdjęcia.
Humor- to właśnie to, co jest podstawą tego portalu, wpływa na niego bardzo wiele czynników np. radość, śmiech, miłość, energia, pozytywne myślenie, uczucia, samopoczucie. Humor (słowo pochodzi z łaciny) – jedna z postaci komizmu, wyrażająca się w dostrzeganiu stron śmiesznych w ludziach, sytuacjach, zdarzeniach.Radosny nastrój ułatwia podejmowanie decyzji i poprawia funkcjonowanie pamięci roboczej, ponadto poczucie humoru pozwala ludziom zachować zdrowie i zwiększa szanse na dożycie wieku emerytalnego. Uśmiechając się, zmuszasz mózg do odczuwania radości!

Regulamin serwisu SZTO.PL:


Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Szto.pl Sp. Z. o. o. należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rejestracja w serwisie jako Użytkownik potwierdza fakt, że ten:

• Zapoznał się z treścią Regulaminu zawartego poniżej i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,

• Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Szto.pl Sp. Z. o. o zgodnie z obowiązującym prawem,

• Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w

Regulaminie. Poniżej znajduję się treść Regulaminu dotyczącego korzystania z serwisu

internetowego Szto.pl Sp. Z. o. o działającego pod adresem http://szto.pl

§ 1 Definicje

1. Usługodawca jest to właściciel Serwisu Szto.pl Sp. Z. o. o działającego pod adresem http://szto.pl

2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest to ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

3. Ustawa o ochronie danych osobowych jest to ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest to ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).

5. Serwis jest to serwis internetowy Szto.pl Sp. Z. o. o działający pod adresem http://szto.pl, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści.

6. Treści są to zdjęcia oraz filmy wraz z ich podpisami, do których Użytkownik posiada prawa w momencie udostępniania za pomocą Serwisu.

7. Warunkiem dodawania Treści, o których mowa wcześniej jest legalność samych materiałów, jak i ich źródeł.

8. Użytkownik, nazywany inaczej jako Użytkownik serwisu, jest to osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia.

9. Adres e-mail Użytkownika jest to adres poczty elektronicznej, której wyłącznym właścicielem jest Użytkownik. Adres ten jest wymagany do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Serwisu i ustalany jest on przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

10. Rejestracja jest to jednorazowa czynność, polegająca na rejestracji Użytkownika za pomocą danych dostępowych w celu umożliwienia mu przez Usługodawcę pełnego korzystania z Serwisu oraz dodawania Treści.

11. Dane dostępowe, o których mowa w punkcie uprzednim to login oraz hasło, które ustalane jest przez Użytkownika.

12. Usługa jest to usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych do udostępnienia innym użytkownikom sieci Internet zdjęć oraz filmów zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego Szto.pl Sp. Z. o. o dostępnego pod adresem http://szto.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Nazwa Serwisu, jego wygląd wizualny, kod źródłowy oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Treści udostępnionych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości obejrzenia wybranych Treści będzie każdorazowo zamieszczane w widocznym miejscu Serwisu.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do wybranych Treści Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu

1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika w celu udostępnienia takiej treści innym użytkownikom sieci Internet.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji do Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4. Warunkiem możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu.

5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści udostępnione w ramach Serwisu.

7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw do Nazwy Użytkownika lub/i Hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie Treści.

8. Użytkownik w szczególności zobowiązuje się do:

• nie zamieszczania w Serwisie Treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

• działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników lub osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności,

• nie zamieszczanie Treści o charakterze komercyjnym, reklamowym,

• nie podejmowania działań i zamieszczania w Serwisie Treści, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu,

• nie umieszczania w Serwisie Treści nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.

§ 4 Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

• okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

• natychmiastowego skasowania każdego materiału w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.

• natychmiastowego skasowania każdego materiału, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,

• zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych Treści.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

• sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz skutki korzystania z Serwisu,

• Treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników,

• problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi,

• udostępnianie danych Użytkownika (w szczególności adresu IP) osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,

• za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.

§ 5 Polityka prywatności w Serwisie

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu.

2. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z bazy danych Serwisu.

3. Usługodawca informuje, że po dokonanej przez Użytkownika Rejestracji w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.

4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie e celu korzystania z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Serwisu Szto.pl Sp. Z. o. o dostępnej pod adresem http://szto.pl/public/regulamin.pdf

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.11.2013. I jest dostępny nieodpłatnie pod adresem, o którym mowa w punkcie uprzednim.